Cầu Việt Kiều

Các Bộ Bản Vẽ Thiết Kế Mẫu

Các bản vẽ gốc có thể tải về tại đây: Bộ bản vẽ 13-20m Bộ bản vẽ 30m-44m Bộ bản vẽ 45-50m

One Thought on “Các Bộ Bản Vẽ Thiết Kế Mẫu

  1. Pingback: BKNNF » Blog Archive » Conférence các nhà xóa cầu khỉ tại IDECAF

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *