Chênh vênh qua cầu

(http://www.tuoitre.com.vn/tianyon/Index.aspx?ArticleID=139393&ChannelID=13) —— *-*-* —— *-*-* —— *-*-* —— *-*-* —— Quê hương có chiếc cầu tre Có con sông nhỏ chảy “dìa” phương xa Quê hương có Mẹ, có Cha Có dòng nước đỏ phù sa đậm màu “Chênh vênh”…