Cầu Việt Kiều

Liên kết

1. Cựu Học Sinh La San : http://www.lasanhoingo.com

2. Phụ Nữ Việt : http://phunuviet.org

3. Gạch Nối : http://gachnoionline.org

4. Association VietNam Entraide & Solidarité (AVNES): http://www.avnes.org/