Cầu Việt Kiều

Thông tin số 105 ( hoạt động nhóm VK )

 

 

Thư mời khánh thành cây cầu hữu nghị VK 241

Thư mời khánh thành cây cầu hữu nghị VK 241 tại xã Vĩnh Xuân – Trà Ôn – Vĩnh Long 

HỌP MẶT ĐẦU NĂM